Vicki Hendrix | 2016-03-26 V & N 2nd Birthday- highlights